Ενότητα 6 – Οικογένεια

Ο κύριος στόχος της εν λόγω ενότητας είναι να καθοδηγήσει τους εκπαιδευτές, τους προπονητές και τους συμβούλους που υποστηρίζουν τις γυναίκες να αντιλαμβάνονται την οικογένεια ως οικοσύστημα, να ορίζουν έναν κοινό καταμερισμό καθηκόντων και ευθυνών στην οικογένεια και να υποστηρίζουν τις γυναίκες στη συν-δημιουργία συμβολαίου συνεργασίας στην οικογένεια. Η ενότητα “Οικογένεια” περιλαμβάνει τις υποενότητες Οικογένεια ως οικοσύστημα, Καθήκοντα, ρόλοι και ευθύνες και Συνεργασία εντός της οικογένειας.