Ενότητα 1 – Προγραμματισμός

Ο προγραμματισμός βοηθά τις ωφελούμενες να διαγράψουν μια πορεία για την επίτευξη των στόχων τους. Η διαδικασία ξεκινά με την αναθεώρηση των τρεχουσών αναγκών και τον εντοπισμό αυτών που πρέπει να βελτιωθούν. Από εκεί, ο προγραμματισμός περιλαμβάνει την ορατότητα των αποτελεσμάτων που θέλουν να επιτύχουν οι ωφελούμενες και τον καθορισμό των απαραίτητων μέτρων για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων. Η ενότητα “Πρόγραμμα” περιλαμβάνει τις υποενότητες Διαχείριση χρόνου, Προγραμματισμός στόχων και Προτεραιότητα.