Компетентност 7 – Справяне със стереотипи, дискриминация и вярвания

Този раздел се занимава с присъщите и неприсъщи блокирания, които възпрепятстват жените в постигането на по-добър баланс между личен и професионален живот. Той изследва ценностите и вярванията, които жените имат за себе си, присъщите и неприсъщи стереотипи и дискриминацията, с която жените могат да се сблъскат по отношение на баланса между личен и професионален живот. Основните цели на този раздел са да помогне на бенефициентите да разпознават тези блокиращи моменти и да им даде знания как да разчупят тези модели. Разделът включва следните подраздели Ценности и вярвания, Стереотипи и Дискриминация на работното място.