Ενότητα 5 – Ηγεσία

Ο κύριος στόχος αυτής της ενότητας είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους γνώσεις και εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να βοηθήσουν τις γυναίκες να διεξάγουν τη ζωή τους με ισορροπημένο τρόπο, να πάρουν τα ηνία, να αναλάβουν την ευθύνη του εαυτού τους και να αναλάβουν τις συνέπειες των επιλογών τους. Στο πλαίσιο αυτό, τα προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ευκαιρίες για αυτόματη ανάλυση. Η ενότητα “Αυτογνωσία” περιλαμβάνει τις υποενότητες Επίλυση Προβλημάτων, Ευελιξία και λήψη αποφάσεων.