Компетентност 6 – Семейство

Основната цел на този раздел е насочване на обучителите, коучовете и консултантите, подкрепящи жените към възприемане на семейството като екосистема чрез споделена визия за задачите и отговорностите и създаване на договор за сътрудничество в семейството. Разделът включва подразделите Семейството като екосистема, Задачи, роли и отговорности и Сътрудничество в семейството.