Компетентност 5 – Лидерство

Основната цел на този раздел е да осигури на обучителите и консултантите знания и умения, които да им дадат възможност да помагат на жените да водят балансиран живот, да бъдат лидери, да поемат отговорност и да приемат последиците от изборите, които правят. В този контекст, проблемите трябва да се приемат като възможности за самоанализ. Разделът включва подразделите Решаване на проблеми, Гъвкавост и Вземане на решения.