Компетентност 4 – Асертивност

Този раздел има за цел да подкрепи обучителите, коучовете и консултантите в работата им с жени, които имат нужда да постигнат повече баланс между личния и професионалния си живот. Раздел Асертивност включва подраздели Установяване на граници и асертивност, Преговори и решаване на конфликти и Сравнение и вина.