Компетентност 3 – Себепознание

Този раздел има за цел да помогне на професионалистите, работещи с жени, да ги подкрепят в себеопознаването, така че да имат по-ясна представа за уменията си и начините, по които могат да ги свържат с кариерния си опит и цели. Тази компетентност включва съдържание и съвети към бенефициентите, които да им помогнат да осмислят себе си в настоящия момент и в бъдещето, както и начини за прилагане на опита или мотивацията им за откриване на работно място. Разделът включва подразделите Самочувствие, Самооценка и Самоосъзнатост.