Компетентност 2 – Емоции

Емоциите са комплекс от психологически състояния, които изразяват определено ниво на удовлетвореност или неудовлетвореност. Също така, емоциите са директно свързани с настроението, което влияе на поведението на индивидите по различни начини. Това е процес,  идентифициращ стимули, които бенефициентите получават от реалността и им позволяват да реагират ефективно. Целта е да се помогне на бенефициентите да разберат и разграничат различните емоционални аспекти, за да регулират емоционалното си състояние и да се справят с тревожността и последващите конфликти. Този раздел включва подразделите Емоционална регулация, Управление на стреса и Устойчивост.