Компетентност 1 – Планиране

Планирането помага на бенефициентите да съставят програма за постигане на целите им. Процесът започва с преглед на настоящата ситуация и определяне на нуждите от промяна. Следващата стъпка е предвиждане на резултатите, към които ще се стремят бенефициентите и определяне на необходимите стъпки за постигането им. Този раздел включва подразделите Управление на времето, Планиране на цели и Приоритизиране.