Интелектуални продукти

а. Идентифициране на нуждите от умения, образователните фактори и успешнитe методологически подходи за работа с жени за постигане на баланс между личния и професионалния им живот. (ИП 1 Ситуационен анализ)

б. Развитие на професионалните компетентности на консултанти и преподаватели от сферата на професионалното образование и обучение, фасилитиране на оценяването, валидирането и признаването на резултатите от учене в сферите на подкрепа на жени и равнопоставеност на половете. (ИП 2 ECVET Обучителна програма)

в. Разработване на полезни ресурси за осигуряване на по-добро разбиране на разнообразни и иновативни методологически подходи за подкрепа на жените в постигане на баланс в живота. (ИП 3 Наръчник)

г. Планиране на практически дейности, на базата на иновативния педагогически подход на Ladies First!, за подпомагане на консултанти и преподаватели от сферата на професионалното образование и обучение в ежедневната им работа с жени. (ИП 4 Инструментариум)

д. Създаване и поддържане на иновативно дигитално пространство и инструменти за консултанти и преподаватели от сферата на професионалното образование и обучение за придобиване на знания за различни аспекти на работата с жени чрез интерактивни обучителни елементи. (ИП 5 Обучителни приложения и платформа)