Παραδοτέα

α) Προσδιορισμός κενών/ελλείψεων στις δεξιότητες, τους εκπαιδευτικούς παράγοντες και επιτυχημένες μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της εξισσορρόπησης επαγγελματικής-προσωπικής ζωής (IO1 State of the Art report).

β) Ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης των Συμβουλευτικών Μονάδων και των Εκπαιδευτικών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που διευκολύνουν την αξιολόγηση, την επικύρωση και την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων για τη στήριξη των γυναικών (IO2 ECVET Πρόγραμμα Εκπαίδευσης).

γ) Εκπόνηση χρήσιμων πόρων για τη διάδοση καλύτερης κατανόησης των διαφορετικών και καινοτόμων μεθοδολογικών προσεγγίσεων για τη στήριξη των γυναικών στην επαγγελματική-προσωπική ζωή (Εγχειρίδιο IO3).

δ) Δημιουργία πρακτικών δραστηριοτήτων, βασισμένων στην καινοτόμα εκπαιδευτική προσέγγιση του Ladies first! για την υποστήριξη συμβούλων και εκπαιδευτών ΕΕΚ στην καθημερινή τους παροχή βοήθειας στις γυναίκες (IO4 Εργαλειοθήκη).

ε) Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός καινοτόμου ψηφιακού χώρου και πρακτικά εργαλεία που απευθύνονται τόσο σε συμβούλους όσο και σε εκπαιδευτικούς για να αναπτύξουν γνώσεις σχετικά με διάφορα στοιχεία που σχετίζονται με την ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής των γυναικών μέσω διαδραστικών μαθησιακών στοιχείων (ΙΟ5 Εκπαιδευτικό App και πλατφορμα γνώσης).